Info til foreninger
Del

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen i Kreds 3 d. 02.03.2020

Referat fra generalforsamlingen i JHF Kreds 3

Mandag d. 2. marts 2020 i Aulum Fritidscenter

Formand Per Skovgaard bød velkommen til alle fremmødte foreninger samt rettede en speciel velkomst til repræsentanterne fra JHF og DHF.

1. Valg af dirigent.

Jan Juul Nielsen blev valgt.

Derefter konstaterede sekretær Agner Lund ved foreningsnavneopråb, at der var mødt 18 foreninger frem til generalforsamlingen.

2. Overrækkelse af årets hædersbevisninger:

Ringkjøbing Landbobanks pris til årets håndboldforening i Kreds 3

RSU Ringkøbing blev årets håndboldforening, og repræsentanter fra foreningen modtog gavecheck på 10.000 kr., diplom og blomster.

Klaus Gamst fra Ringkjøbing Landbobank stod for prisuddelingen.

Klaus Gamst fra Ringkjøbing Landbobank overrækker prisen på de 10.000 kr. til RSU Ringkøbing

Kåring af årets leder i Kreds 3

Svend Aage Jensen fra Tarm-Foersum GF blev årets leder og modtog blomster, pokal, diplom og gavekurv fra formand fra Per Skovgaard.

Formand Per Skovgaard overrækker prisen til årets leder Svend Åge Jensen fra Tarm-Foersum GF

Kåring af årets talentdommer samt årets dommer i Kreds 3

Dommerudvalget (Bjarne Jakobsen og Bjarne Mikkelsen) stod for uddeling af priserne.

Henrik Mortensen blev kåret som årets dommer. Han modtog vandre- og erindringspokal.

DU formand Bjarne Mikkelsen overrækker pokalen til året dommer Henrik Mortensen

Årets talentdommere blev Jesper Nielsen og Patrick Carstens. De modtog vandre- og erindringspokal.

Årets talentdommere Patrick Carstens og Jesper Nielsen får overrakt pokaler af DU medlem Bjarne Jakobsen

3. Formandens beretning til godkendelse.

Per Skovgaard uddybede den udsendte skriftlige beretning.

Vi kan glæde os over, at vi har det samme antal hold i turneringen som sidste år. Men vi har en anden fordeling af holdene end tidligere. Vi har flere af de helt yngste men færre fra U-15 og opefter.

Glæder sig over, at der er indgået en aftale med efterskoleforeningen om at fastholde flere ungdomsspillere.

Kommenterede også problemer med det nye turneringsreglement. PS gav udtryk for, at vi ikke er i mål endnu med disse regler. Der er fx for mange foreninger, der bruger ungdomsspillere forkert, bare for at vinde kampene. Mente også, at de små foreninger er mest klemte med det nye reglement. Stillede spørgsmål ved, om vi i virkeligheden forhindrer nogle i at spille håndbold i de små klubber?

PS nævnte også det igangværende arbejde med en ny politisk struktur. Der er arbejdet ihærdigt med dette i det forgangne år. Kreds 3 går ind for en struktur med færre enheder, men der er meget at tage hensyn til, fx nærhed og kulturforskelle. Det må ikke gå for stærkt. Vigtigt at vi er grundige med processen. Vi skal ikke lave noget om bare for, at der skal ske noget nu eller udelukkende ud fra vores mavefornemmelser.

Takkede til slut alle samarbejdspartnere og kontorpersonalet for samarbejdet i det sidste år.

Beretningen blev derefter godkendt med applaus

4. Udvalgenes beretning til orientering:

Turneringsudvalgsformandens beretning til orientering.

Gitte Højbjerg uddybede den skriftlige beretning.

Omtalte problemerne med at fastholde spillere fra U-15 og opad.

U-9 turneringen har været en succes.

Næste sæson laves der en U-10 række, som skal spille på kortbane, som de har gjort i U-9.

Vi har stadig et problem med for mange dispensationsspilere – på trods af det nye turneringsreglement, der for øvrigt stadig er svær at læse og forstå! Men der er trods alt kommet færre regler!

GH nævnte lige som PS problemer med etik og moral (tvivlsom brug af spillere i forhold til både dispensations- og spiludviklingsreglerne). Opfordrede til at klublederne holder øje med, hvis en træner gør noget uhensigtsmæssigt og så spørge ind til det, når det sker.

Der afholdes et landsdækkende møde den 18/4, hvor turneringsreglementet sættes under lup. GH opfordrede klubberne til at komme med indspark til dette møde. 

Dommerudvalgsformandens beretning til orientering.

Bjarne Mikkelsen uddybede sin beretning. Takkede kredskontoret for et rigtigt godt samarbejde. Det betyder meget, at Jens Henriksen fra kontoret deltager i udvalgets møder og støtter op om udvalget i dets arbejde.

Vi har haft en dommernedgang på 11 dommere i denne sæson. Det er svært at dække alle kampe, og de store stævner i julen og påsken kan vi ikke selv dække. Vil gerne rådgive foreningerne mht. døm-selv kampe. Vil gerne lave kurser i klubberne.

Tak til TTH Holstebro og Skjern Håndbold for invitationer til ligakampe, hvor der er lavet dommerarrangementer for alle dommere i Kreds 3.

Opfordrede til slut stærkt klubberne til at finde nye dommeremner. Gerne nogle med erfaring som spillere eller trænere, da de har et godt grundlag til at blive dommere. Gennemsnitsalderen er ved at være for høj for vore dommere.

Spørgsmål/Indlæg fra HH-90, Bent Vincent: Føler at der er problemer med forældrene ved døm selv kampene i U-9. Opfordrede alle klubber til at holde styr på forældrene! Synes ikke, at reglerne er nok fyldestgørende. Spurgte om man skulle selv dømme kampe i U-10 næste år.

BM svarede ved igen at opfordre til at klubberne klæder ”dommerne” bedre på til at dømme disse kampe. Bestil et kursus.

Det er endnu ikke afgjort, om klubberne selv skal dømme U-10. Det afhænger af, hvor mange dommere vi har i kredsen næste år.

Struer: Har arbejdet med at få U-15 spillere til at være dommere i disse kampe. Appellerede til at det skulle være gratis at uddanne dommere.

Uddannelsesudvalgsformandens beretning til orientering.

Erik Møller uddybede sin beretning.

Han takkede klubberne for, at de allerede havde sendt 300 trænere på kursus i denne sæson. Og der er flere kurser forude, fx i forbindelse med Final 4 den 14.-15. marts.

Takkede Andreas for det fine arbejde, som han som konsulent har gjort for at skaffe kursister ude i klubberne.

Børne- og Ungeudvalgsformandens beretning til orientering.

Anne-Mette Røn henviste til sin skriftlige beretning.

Hun har besluttet sig for at trække sig som formand for udvalget.

Takkede alle (udvalg, klubber, bestyrelsen, konsulenten, kontoret) for det gode samarbejde gennem årene! Modtog derefter en stor klapsalve som tak fra forsamlingen!

Eliteudvalgsformandens beretning til orientering.

Bjørn Sommer uddybede sin beretning.

Den nye turneringsstruktur har selvfølgelig påvirket udvalgets arbejde.

Nu er det kun en årgang der trænes i kredsregi.

Der er helt sikkert også forandringer på vej mht. kreds elitearbejdet i forbindelse med ny politisk struktur. Kredsene skal måske afgive dette arbejde fremover til et mere overordnet eliteudvalg i DHF regi.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kredskasserer Poul Rasmussen fremlagde de overordnede ting i det udsendte regnskab.

Der er et overskud på kr. 25.371

Egenkapitalen er på kr. 1.153.875, hvilket er nok til at sikre likviditeten hen over året.

Der blev orienteret om, hvad de 136.939 kr. i bøder og flyttegebyrer dækkede.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6. Udviklingskonsulentens orientering.

Andreas Kronborg fremlagde nogle fokuspunkter for forsamlingen:

Uddannelse – gode miljøer – håndbold for store og små.

Opfordrede klubberne til at henvende sig til ham, hvis de har eller mangler indspark til disse områder eller mangler hjælp.

HH-90 (Bent Vincent) orienterede på opfordring fra AK om deres erfaringer og store succes med håndboldfitness.

AK orienterede også om håndboldkaravanen. Nogle steder kniber det med at stille folk nok til arrangementet samt opfølgning. Der er stadig plads til flere foreninger.

Orienterede om DIF/DGI’s foreningspulje. Her er der penge at hente! Gav et eksempel på en klub fra Kreds 3, der har fået penge til en bold harpiksfjerner maskine.

7. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

8. Valg til kredsbestyrelsen: 

Valg af Kasserer (Poul Rasmussen – modtager genvalg).

Poul Rasmussen blev genvalgt.

Valg af Turneringsudvalgsformand (Gitte Højbjerg – modtager genvalg).

Gitte Højbjerg blev genvalgt.

Valg af Uddannelsesudvalgsformand (Erik Møller – modtager genvalg).

Erik Møller blev genvalgt.

Valg af Eliteudvalgsformand (Bjørn Sommer – modtager genvalg).

Bjørn Sommer blev genvalgt.

Valg af Børne- og Ungeudvalgsformand for en etårig periode.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en formand for den et årige periode.

9. Valg af kredsens repræsentanter til Jydsk Håndbold Forbunds repræsentantskabsmøde tirsdag den 5. maj 2020 i Skanderborg Fælled.

Bestyrelsen blev bemyndiget til selv at finde repræsentanterne.

10. Valg af Revisor (Christian Villadsen – modtager genvalg).

Christian Villadsen blev genvalgt

11. Valg af Revisorsuppleant (Brian Rasmussen – modtager genvalg).

Brian Rasmussen blev genvalgt.

12. Eventuelt

Skjern Håndbold: Problemer med at høre lyden, når der er kommentarer fra salen. Næste år skal vi huske at sætte en mikrofon på.

Jan Kampmann fra JHF fik derefter ordet. Han gav udtryk for, at han var glad for de positive signaler fra Kreds 3 omkring det fremtidige arbejde mht. ny struktur.

Han manede til sammenhold omkring det nye turneringsreglement, men DHF vil gerne lytte til alle indspark omkring eventuelle ændringer.

JK kommenterede også dommerproblematikken (manglen på dommere) og problemerne med etik og moral (dispensationsspillere).

Formand Per Skovgaard afsluttede generalforsamlingen. Var meget glad for indsparkene fra foreningerne.

Han takkede derefter Anne-Mette Røn for den store indsats for Kreds 3 gennem 11 år. Hun modtog gave og blomster.

Afgående BBU formand Anne-Mette Røn Poulsen får overrakt blomster og gave af formand Per Skovgaard

Per takkede til sidst dirigenten for veludført arbejde med at lede generalforsamlingen.

Dirigent Jan Juul Nielsen takkes for hans ledelse af generalforsamlingen

Efter kredsgeneralforsamlingen var der et spændende oplæg af direktør, Flemming Dalby, Vestjysk Marketing i Holstebro omkring de udfordringer, man som forening har med at skaffe nye medlemmer samt fastholder dem, man har i forvejen.

Indlægget gav gode og konkrete bud på, hvordan man med forhåndsvis små og simple resurser/midler kunne gøre det attraktivt at være og ikke mindst at blive medlem af en forening.

Direktør Flemming Dalby Vestjysk Marketing Holstebro

Vælg forbund

Luk
ANNONCE