Foreninger og uddannelse
Del

Kommunale tilskud og støtteordninger

Kommunale tilskud og støtteordninger

Kommunerne kan støtte foreningerne på flere måder via folkeoplysningsloven.

Sådan søger du kommunen om støtte
Som folkeoplysende forening har man mulighed for at søge kommunen om støtte, og der er herunder krav til, at kommunen yder hhv. aktivitets- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år. Samtidig er der i størstedelen af kommunerne mulighed for at søge om støtte til øvrige aktiviteter som fx uddannelser og kurser, materialer samt diverse udviklingstiltag.

Nedenstående afsnit præsenterer generelle retningslinjer og betragtninger omkring kommunale støttemuligheder ud fra følgende tre overskrifter: aktivitetstilskud, lokaletilskud og øvrige støttemuligheder.

Da Folkeoplysningsloven er en decentral rammestyret lov, opfordres der til, at man orienterer sig om lokale tilskudsmuligheder via den enkelte kommunes hjemmeside.

Aktivitetstilskud
Folkeoplysningsloven forpligter kommunen til at yde tilskud til folkeoplysende aktiviteter for børn og under 25 år. Størrelsen på aktivitetstilskuddet varierer fra kommune til kommune, mens nogle kommuner ydermere har forskellige satser opdelt på aldersgrupper.

Der skal indsendes en ansøgning om aktivitetstilskud direkte til kommunen. Formkrav, skabeloner og kontaktoplysninger kan findes via kommunens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at de fleste kommuner har fastsat én eller flere årlige tidsfrister for, hvornår der kan søges om aktivitetstilskud. Det er en god idé at være opmærksom på disse, da ansøgninger, indsendt efter fristens udløb, typisk ikke vil komme i betragtning.

 

Lokal tilskudsmodel
Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Kommunalpolitikerne kan desuden beslutte, at der skal ydes forhøjet tilskud til fx særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde et fast grundtilskud pr. medlem eller et tilskud på baggrund af kontingentindtægterne. Tilskuddet kan sættes i forhold til den samlede kontingentbetaling. Nogle kommuner yder tilskud til lejrudgifter, kursusudgifter eller til anskaffelse af materialer og rekvisitter. Enkelte kommuner yder direkte tilskud til foreningernes administrationsomkostninger.

Øvrige støttemuligheder
Folkeoplysningsloven foreskriver, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og fordele en årlig beløbsramme til:

1) den folkeoplysende voksenundervisning
2) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og
3) udviklingsarbejde inden for lovens rammer.

Typen og størrelsen af støttemuligheder ud over aktivitets- og lokaletilskud varierer meget fra kommune til kommune. Eksempler på disse støttemuligheder består i udviklings- og materialepuljer, midler øremærket træneruddannelser og kurser samt transporttilskud. På kommunens hjemmeside kan man læse mere om de lokale støttemuligheder.

Udvidet adgang til Legatbogen og fonde.dk

Nogle kommuner tilbyder deres foreninger et udvidet login til legatbogen eller fonde.dk, så foreningen har lettere ved at finde relevante fonde og legater at søge. Undersøg hos din kommune om de har det. 

Lokaletilskud

Kommunen skal stille egnede, ledige, offentlige lokaler og udendørsanlæg gratis til rådighed for idrætsforeninger.

Folkeoplysningsloven siger, at kommunen skal stille lokaler gratis til rådighed og betale udgifter til el, varme og rengøring. Kommunen kan dog opkræve et gebyr for lokalerne. 

Kan kommunen ikke anvise ledige, egnede faciliteter, skal man i stedet yde et tilskud til på mindst 65 procent af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger, og som anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Kommunen giver tilskud til følgende driftsudgifter i foreningens egne lokaler.

  • Renter af prioritetsgæld.
  • Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.
  • Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

Kommunen giver også disse tilskud til driftsudgifter i lejede lokaler:

  • Det aftalte lejebeløb.
  • Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

Vær opmærksom på, at kommunen kan beslutte ikke at give tilskud til nye lejemål.
Den præcise formulering af lovens enkelte bestemmelser står naturligvis i folkeoplysningsloven.

Vælg forbund

Luk